KIK SZÚRTÁK EL A RENDSZERVÁLTÁST ?

A SZOCIALISTA TÁBOR LEGVIDÁMABB BARAKKJÁBÓL HOGYAN LETTÜNK SEREGHAJTÓK ? MIÉRT MENEKÜLNEK A FIATALOK MAGYARORSZÁGRÓL ? TUDJA-E VALAKI HOVA TARTUNK? HOGYAN KELETKEZETT ÉS MIÉRT TŰNT EL A JÓLÉTI TÁRSADALOM? MI A TEENDŐ?

KI SZÚRTA EL A RENDSZERVÁLTÁST ?

Mielőtt erre a bonyolult kérdés megválaszolására rátérnék, meg kell vizsgálni az előzményeket.

A XX. század elejére hatalmas feszültségek halmozódtak fel a világgazdaságban. Ezt egyes állmok területszerzéssel kívánták orvosolni. Azonban ezzel párhuzamosan jelentkezett a tömegek elszegényedése, a gazdagok mértéktelen gyarapodása.  Többen keresték a megoldást egyesek hódító háborúkban, mások a javak igazságosabb elosztásában,   melyek Marx-Engels  elemzéseiben és lehetséges jövő képében fogalmazódtak meg. Ezeknek az eszméknek megvalósítására Nyugat-Európában  nemzeti szervezetek jöttek kétre, majd ezek tevékenységének össze hangolásra alakultak ki a nemzetközi szervezetek (Szocialista Internacionálé)  Ezek közül a szerveződések közül  - angolszász tőke támogatásával - Németországan egy  NEMZETI-SZOCIALISTA mozgalom került hatalomra. És megtörtént az első DEMOKRÁCIA EXPORT  is Ugyancsak angolszász tőke támogatással a kulföldről hazatérő Lenin Európa talán legelmaradottabb, még feudális berendezkedésű államában megszervezte az ottani szocialista mozgalmat, melyen belül létre jött egy radikálisabb bolsevik (többségi) csopot, mely átvette az iráyítást, végül a "Nagy Októberi Forradalom"-al győzött a BOLSEVIK párt, létrehozták a Szovjet-oroszországot.

A Nemzeti Szocialisták. rendet, fegyelmet teremtettek. Militáns elképzeléseikhez megkapták a tőkések támogatását.  Az ipar, a gazdaság felpörgött, . A tőkések részére hatalmas hasznot hozó hadi ipar felfutott. A felfejlesztett, modernizált német hadsereg készen állt rra, hogy a német nép számára megfelelő életteret biztosítson, elkezdődött Európa lerohanása. A hátoldal biztosítására  a nemzeti szocialista Németország megállapodást kötött a bolsevik-szocialista Oroszországgal, majd miután a meghódított Nyugat-európai gazdasági erőforráokat is beillesztette a német gazdaságba, ezzel a hatalmas erőforrással elég erősnek érezte magát, hogy élettere kibővítésére, világhatalmi elképzeléseinek megvalósítására megtámaja Szovjetoroszországot. Ezt a lépést az angolszász hatalmi elit igen hasznosnak ítélte, mondván így a két gazdasági és politikai ellenfél egymást kivéreztetik, legyengítik, melynek eredményeként számukra nyílik meg ez a hatalmas terület. Azonban a németek sikeres előretörése, afrikai inváziója, Olaszország és Japán bekapcsolódása már létében veszéjeztette az angol világbirodalmat. Ekkor léptek szövetségre - az időközben szintén hadba lépett USA-val együtt - Sztálinnal. A SZÖVETSÉGESEK egyeztetett katonai fellépésének eredményeként megindult a német csapatok (és szövetségeseinek) visszaszorítása. Miután látszottak a II- világháború befejezésének a kőrvonalai a SZÖVETSÉGESEK Jaltában megállapotak az új világrendről, kialakították az új érdekszférák körvonalait, valamint a Németországgal és csatlósaival kötendő "feltétel nélküli" békeszerződésről, a jóvátételről.

Magyarország - tehetséges politikusainak köszönhetően - mint Németország utolsó csatlósa (a többiek időben kiléptek, átálltak, vagy mint a csehek - Berlin eleste után két héttel - kitört a prágai felkelés) komoly árat fizetett. A feltétel nélküli békeszerződés értelmében igen jelentős jóvátételt kellett fizetnünk (Bogár lászló kutatásai szerint még a 60-as években is!!) E mellet az okozott károk helyreállítására több száz ezer hadifoglyot is biztosítani kellett. (kicsi robot) Leszerelték gyárainkat, elhajtották a megmaradt állatállományunkat....

Már a világháború befejezése előtt látszott, hogy annak befejezése után két hatalmi pólus alakul ki az USA és a Szovjetúnió. A legnagyobb vesztes Anglia lett, hisz világbirodalmának jó részét elvesztette, majd gyarmatai felszabadultak. Világhatalmi poziciójának megmentésére még megpróbálta meggyőzni a "szövetségeseket", hogy az általa meggyengültnek kivéreztetettnek vélt Szovjetúniót támaják meg. Ez a terv nem csak Churchill bukása miatt nem valósult meg, azonban a churchill-i politikának is köszönhetően elkeldődött a hidegháború...

Jogosan vethetik fel a kérdést : Hogy jön mindez a rendzerváltáshoz ?

Politikusaink, történészeink jelentős hányada amnéziában szenved... elfelejtették multjuk és történelmünk egy részét. Nem emlékeznek arra, hogy a kommunista párt tagjai, az állambiztonság besúgói, a munkásőrség tisztjei, a Kommunista Ifjúsági Szövetség vezetői voltak. (persze még sorolhtnám egykori pozicióikat). De elfelejtették azt is, hogy Soros György pénzén tanultak, nagylelkű támogatásának köszönhetik karrierjüket.

Elfelejtették a Marxista-Leninista Egyetemen megszerzett ismereteiket és a közelmúlt történetét is.

Ebben értelmiségünk egy része méltón követi őket, átírják történelmünket, az alapfogalmakat újra értelmezik. ( csupán néhány példa: KOMMUNIZMUS BŰNEIRŐL beszélnek, pedig tudják, hogy nem kommunizmus, hanem szocializmus létezett....  Eszmei zűrzavar van Nagy Imre megitélésében is, hisz Ő kommunista volt, belügyminisztere is volt az államnak.. 56 történetének eltorzításával szerepe, tevékenysége is eltorzul.. stb)

De átírják újra értelmezik történelmünket is, egy árvalányhajas turulos mázzal önik le----

Sajnos sokan elfelejtették a kapitalizmus alapvető tulajdonságát, mozgató motorját a profitra, a maximális profitra való törekvést, éleslátásukat elhomályosította a mára multnak tekinthető jóléti társadalom. (erre később még vissza térek)

 

 

 A kétpolusú világ a megszületése pillanatától - elsősorban nem eszmei alapon - versenyben, harcban állt egymással. Míg az USA a honvédő háborújában gépekkel, technológiákkal fegyverek szállításával (nem ingyen!!!!!) támogatta a Szovjet úniót, a világháború befejezée után mindent megtett a másik pólus megszüntetésére. Már a legyőzött orzágok javainak szétosztáskor megszegték megállapodásaikat. A háború befejezése után az egymás kiszoritására legyőzésére való törekvés felerősödött.  Mivel mindkét pólus katonailag a háborúban igen megerősödött, közvetlen, nyilt katonai összeütközést egyik fél em vállalta.

A LÉTEZŐ SZOCIALIZMUS HATÁSAI

A  szocialista eszmék jelentős hatással voltak a gyarmati illetve az éppen önállósuló elszegényedett államokban, ahol a lakosság jelentős hányada nyomorban élt. Ezek az eszmék reményt nyújtottak egy jobb életre a javak igazságosabb elosztására, ezzel a Szovjetúnió egyre nagyobb világpolitikai szerepet kapott. Ezekben a térségekben kialakult fegyveres konfliktusokban mindkét fél igyekezett pozicióját megerősíteni.

A létező szocializmus indirekt módon hozzájárult a jóléti társadalom kialakulásához is.  Jelenléte , az a veszély, hogy átterjed a nyugati államokra is, (hisz éppen itt alkultak ki, innen terjedtek tovább) állndó fenyegetést jelentett. A  szocialista és munkás pártok a szakszervezeti mozgalmak jelentősen megerősödtek , eredményesek voltak bérharcaik, a javak igazságosabb elosztását eredményezték. A két világrendszer harcát végül nem a fegyverek, hanem a két kíváló stratéga /Brzsezsinszky és Kissinger/ által kidolgozott stratégia : TÚLFEGYVERKEZÉS ÉS FELLAZÍTÁS  következetes alkalmazása, valamint a létező szocializmus működésének hibái döntötték el. Csupán zárójelben említem meg, a ny-i fejlett államok mindent megtettek a szocialista országok technológiai, technikai fejlődésének megakadályozására. (kokom listák, embargó stb) vagyis tilos volt a szocialista orszgoknak fejlett technológiákat, berendezéseket alkatrészeket eladni, bizonyos vonatkozásban velük kereskedni.. szó sem volt szabad kereskedelemről, szabad versenyről.

A szocialista állmok rendszere felbomlásának következményei

A Szovjetunió, a szocialista államok felbomlásának részletivel nem foglalkozok, hísz arról több kötetnyit lehetne írni. Azonban ennek következményeként előállt helyzet alapvetően meghatározta az utód államok jövőjét. Az addigi tervezett egységes piac, pénzügyi rendszer - nem várt gyorsasggal - össze omlott. (csupán egy-két példa: a volt SZU hatalmas fémipari komplexumainak arra se volt pénze, hogy  termelés költségeit fedezze.. ezt felismerve a nyugati nagy hasznot remélő kockázati tőke megjelent, biztosította a termeléshez szükséges pénzt, megszervezte a szállítást és igen jó haszonnal a világpiacra vitte az előállított fémeket, különböző jó személyes kapcsolaokkal rendelkező csoportok szakosodtak a világpiacon nagyon keresett nagytisztaságú fémkészletek megszerzésére, hasonló helyzet ... Az utód államokban is keresték a saját útjukat, közben a korrupció állami szintig hatolt, hisz egyáltalán nem voltak felkészülve a rabló tőke megjelenésére hol kifinomult, hol durva módszereire.  Előttük a jóléti társadalom  délibábos képe lebegett. Több államban a külföldi érdekcsoportok - megvásárolt állami engedéllyel - kirabolták ezen államok természeti értékeit is....)

Hogy érintette ez  hazánkat ?

Hazánk is, mint a többi szocialista ország főképp a KGST országokkal állt kereskedelmi kapcsolatban. Mivel ez a rendszer felbomlott a tagországok fizető képessége bizonytalanná vált. Az átállás a nyugati és egyéb piacokra csak lassan és nagy veszteségekkel valósulhatott meg. Ugyan akkor hazánk előtt is megnyílt a lehetőség a kapitalista rendszerre való átállásra. Ez akkor igen vonzónak tünt, hiszen még működött a jóléti társadalom.

Hogyan készült a tőkés világ a szocialismus bukása utáni helyzetre?

Mint fönt már említettem a szocialista tábor felbomlása, felbomlasztása nem spontán folyamat volt, azonbn a folyamat gyorsaságára ők se számítottak. A tőke által vezérelt erők már a felbomlás utáni állapotra készültek.

- Támogattak minden ellenzéki csoportosulást és természetesen igyekeztek minél több embert megfelelően kiképezni.

- Önzetlen segítség formájában lehetőséget biztosítottak hogy úgynevezett  SZERVEZŐ CÉGEK jöhessenek többek között Magyarországra elvileg azzal a céllal, hogy segítsenk a vállalatok működését hatékonyabbá versenyképesebbé tenni.  Kitűnő szakembereik előzör "átvilágították" a vállalatokat: pontos képet kaptak termékeikről, piacaikról, fejlesztési céljaikról és eredményeikről., az így össze gyűjtött adatokat haza víve számítógépeiken feldolgozták...

Figyelemmel kísértem több vállalatot amelyeknek igen jó pénzért adtak tanácsokat, hogy mit is tegyenek versenyképességük fokozására. Gyakorlatilag egyetlen sikeres átállásról se tudok. A szervezők nem sikerdíjat, hanem magas napi díjat kaptak...

Ha ezt a tevékenységet más oldalról szemlélem IPARI KÉMKEDÉS, KOMPLEX GAZDASÁGI PIACI FELMÉRÉS folyt. Amint lehetőség volt pontosan tudták melyik vállalatot kell megszerezni (itt a megvenni kifejezés nem lenne helytálló), berendezéseiket, piacaikat átvenni. Természetesen tisztában voltak az Európa harmadik legfejlettebb mezőgzdaságának helyzetével, erősségeivel is, mely versenytársat jelentett volna elsősorban francia mezőgazdaságnak és több ország élelmiszer iparának is.

Azt le kell szögezni , a nyugati tőkének nem versenytársakra, hanem piacokra , olcsó munkaerőre volt (van) és olyan jogi környezetre szüksége, amelyben optiálisan tud működni, vagyis maximális profitot tud elérni. Az államháztartást csak kölcsönök segítségével lehetett fenntartani. Természetesen szívesen adtak, ha mi kialakítjuk a tőke működéséhez szükséges optimális környezett, hisz tudták, hogy a gazdaság talpra állása lassú folyamat és a kölcsönök vissza fizetéséhez újabb kölcsönöket kell felvennünk.

Miközben a tökének határozott elképzelései voltak, ez hazánk politikai vezetőire nem mondható el.

A rendszerváltó erők csak abban értettek egyet HONNAN,  de azt a mai napig se tudták definiálni hova tartsunk, hova tartunk.  ( talán a FIDESZ, ha mindenki számára nem is deklaráltan, de kialakított egy neofeudális érdekeltségi, függőségi rendszert /nehogy valaki félre értse! ez úgy múködött működik, hogy az uralkodó adományozott vagyont a főuraknak .. és így tovább, ha alamelyik főnök elbukik az alatta lévők is vagyontalanná, földönfutókká, róninokká váltak, ezért az alatvalók mindent megtettek nehogy a főnök megbukjon, erre nem kell ösztönözni, a rendszerből adódóan autómatikus, - lásd rezsi szilárd./ és egy neohortista dzsentroid politikai felépítmény, melynek elemei Antall-nál, Boros-nál már megtalálhatók voltak és mindent megtesz, hogy létrehozzon egy új magyar nagytőkés réteget, természetesen saját soraiból)

Az ötletelés minden pártnál meg volt. Azt hírdették, arról álmodoztak azzal etették az embereket, hogy hamarosan utolérjük a fejlett Ny-ot. (valójában gazdaságilag még a kádári szintet se értük el )

Elsősorban az urbánus értelmiség az SzDSz hírdette magáról, hogy ők a tudás letéteményesei. Valóban képzettek voltak, de mint fönn említettem téves alapokból indultak ki.

Ilyenek :

- a piac majd megoldja. Ezzel a jövőkép, a célmeghatározás és a hozzá vezető út nehéz felelősségtelejes feladatát munkáját nem végezték el, felelőtlenül a "piacra" hárították.

- nem baj, ha az addig megbecsült iparágak megszünnek az emberek százezrei egyik napról a másikra munkanélküliekké válnak ... majd átképezzük őket, íróasztalnál szerzett gyakorlatuk alapján eszükbe sem jutott, hogy egy vájárból soha az életben nem lesz finommechanikai műszerész.

- mivel kiforrott iparpolitikai elképzelésük nem volt, /ma sincs csak ötletelés/ - arra hivatkozva, hogy a veszteséges vállalatokat be kell csukni, hagyni kell tönkre menni - egymás után számolták fel a nagy tudást, gyakorlatot, piaci ismeretet felhalmozó vállalatokat. /nem jöttek rá mindig lesz egy utolsó!/ A helyett, hogy kiválasztották volna a stratégiai vállalatokat és azokat támogatva, versenyképességüket javítva tovább fejlesztették volna azokat.. majd a piac megoldja! és oda dobták a rabló tőke  karmai közé.

- Úgy képzelték, majd jön ide a befektetői tőke, modern magasszínvonalú gyártástechnológiát teremtenek, mely magával húzza az ország gazdaságát. Ez félig így is történt, elsősorban az autóipar telepítette ide összeszerelő üzemeit, az olcsó képzett munkaerő és az állami támogatások, adókedvezmények miatt. /Ugyanis, ha otthon állítják elő az autókat, a magas termelési költségek miatt csökkenne versenyképességük/ A nyereséget pedig a multinacionális cégek ott mutatják ki ahol nekik a legkedvezőbb , ez  csupán kalkuláció, számvitel és könyvelés kérdése. Mivel mi gyakorlatilag a teljes iparunkat szétvertük bármely feltételt hajlandók, kénytelenek voltunk elfogadni. Ettől, mint látjuk egy lépéssel se közelítettünk a ny-i életszínvonalhoz, sőt a többi szocialista ország is megelőzött minket.

- a mezőgazdasághoz szinte mindenki "értett". A politikusokban főként a több évtizedekkel korábbi kényszerkollektivizálás emlékei éltek. Nem vették figyelembe, hogy azóta Európa 3. legfejlettebb mezőgazdasága alakult ki hazánkban, mellék üzemágak, háztáji gazdaságok rendszerével átszőve, mely lehetővé tette a falvak gyors fejlődését (ekkor épültek az "új sorok")  Külföldről ide jártak tanulmányozni a magyar modellt. Ez adott jó minőségű alapanyagot a feldolgozó iparnak. Ezt a teljes vertikumot sikerült teljesen tönkre tenni, létrehozni a vidéki mélyszegénységet, munkanélküliséget. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Antall Józsefnek

- meg kell említeni a hadi ipart is. Hazánk nem a sok vasat, hanem a sok hozzá adott értéket képviselő hadi elektronikában renelkezett tapasztalattal, kapacitással, piaccal. Az első lépések közé tartozott a Technika Külker felszámolása. ( más volt szocialista országok mind megtartották hadi kapacitásukat, hisz ezek a termékek mindig jó áron kelendők.) A hozzáértés és a hozzá állás példaképe a horvátoknak szállított fegyverek ügye ! Mikor lebuktak, hogy bőrüket mentsék Jeszenszky-ék nem csak a készleteket, hanem a gépeket, szerszámokat, dokumentációt a csepeli vasműbe szállították és beolvasztották, pedig ott /Danuvia rt/ kitűnő minőségű fegyvereket állítottak elő..

- A kapitalizmus motorjáról a tőkéről teljesen idealizált, téves elképzelésük volt (van). Önmérsékletet, szociális érzékenységet és még sorolhatnám mit vártak, mit feltételeztek róla.  ( még a magyar családok százezreit nyomorba taszító u.n "deviza alapú" hitellel és a jövőbeni kölcsönözési gyakorlattal kapcsolatban is valamilyen"viselkedési kódexet" irtak alá, ez olyan mintha az oroszlánnal a vegetáriánus étremdre való  áttérésben állapodnának meg.) A tőke megkövetelte tőlünk, hogy szabad áramlásának, működésének optimális feltételeit teremtsük meg, mi viszont a fékek-egyensúlyok rendszerében az ésszerű és szükséges jogi korlátokat nem építettük be. /Egy vállalat vezetésénak - legyen az bank, autógyár stb - az a feladata, hogy az adott lehetőségek között maximális profitot érjen el, ha nem ezt teszi azonnal le kell váltani !!! A mi jogszabályaink megengedték, hogy 400 azaz négyszáz száléknál magasabb kamatra adjank a kiszolgáltatott embreknek hitel, ezt jogszerűen meg is tették, de ezért nem Ők, hanem a jogalkotók, politikai vezetőink a felelősek.

Sok mindent fel lehetne sorolni, de ez egy kötetre való lenne, sajnos többen az ötletelők közül még mindig nem látják be, hogy elszúrták ! T G M nek jelent meg írása, aki bevallotta, hogy bizony elszúrták, nem ezt várták..  Időnként az az érzésem mintha hazánkat kísérleti nyúlnak nézték volna... azután .. ez a kísérlet nem sikerült.

 

Már a kezdeti lépések is félre sikerültek. Vélhetőleg "hangulat javítónak" szánt gorenje túrizmus igen jelentősen befojásolta hazánk további gazdasági fejlődését. Ekkor gyakorlatilag mindenki kiválthatta a valuta keretét, azzal nyugatra utazhatott, ott bevásárolhatott és haza is hozhatta... főként tartós elektronikai és elektromos háztartási gépeket hoztak haza a családok. Sokan a rokkant nagymamát is kivitték, hogy az Ő valuta keretét is kiválthassák... NÉZZÜK MEG EZ MILYEN HATÁSSAL VOLT A MAGYaR GAZDASÁGRA ! :

- jelentősen lecsökkentettük a valuta tartalékainkat, mely egy ilyen hatalmas átállásnál nem éppen bölcs dolog.

- Mivel jelentős mennyiségű készterméket hoztunk be az jelentősen csökkentette a belső keresletet. A piaci átállással küzködő vállalatoknak igen fontos lett volna a biztos belső piac. Mivel ezek a gyáraink értékesítési nehézségekkel kűzködtek, kénytelenek voltak termelésüket vissza fogni, nem rendeltek alkatrészeket, az alkatrész gyártók nem rendeltek alapanyagot és a dominó elvnek megfelelően egyész vertikumok mentek tönkre. Erre akkor vezetőink, politikusaink közül talán senki sem gondolt. Ez igen jó hatással volt elsősorban az osztrák gazdaságra ! Gyakorlatilag jó áron kisöpörték elfekvő készleteiket, sőt szinte egész Európáét! Az emberek a "nagy szabadságban", a vásárlási lázban szinte mindent megvettek, olyat is amit nálunk nem lehetett használni, ebbe a csapdába értelmes diplomás külkeresek is bele estek. (NTSC rendszerű tv) Még olyan is volt, hogy az osztrák kereskedő rendelt 5000  ORION szinestv-t, mert náluk ez is kelendőbb volt, mint idehaza.

Talán ésszerúbb lett voln a magyar oldalon egy"valutás bevásárló központot" létre hozni, így a valuta egy része és a haszon itthon maradt volna...

- Ahhoz, hogy beléphessünk a Nyugati világba a KLUBBA annak szabályait,  értékrendjét el kellet fogadni, jogrendzerünket át kellett alakítani. Ezt a munkát eminensen el is végeztük, ezért folyton dícsértek minket. (mint a hülye gyereket..) Nézzük meg e szép elvek mögött mi is húzódik meg.. utat nyitottunk a tőke szabad áramlásának, a munkerő szabad áramlást a másik oldal már korlátozta feltételekhez kötötte... Az évszázados gyakorlattal rendelkező tőkét ráeresztettük az átállással hatalmas veszteségeket elszenvedet  kibontakozó gazdaságunkra. (ez olyan mintha egy olimpiai bajnokot és egy újszülüttet állítanánk versenybe.. egyenlő feltételekkel. ) Még egyszer szeretném hangsúlyozni, kiemelni, MI A SAJÁT ÉRDEKÜNKBEN, GAZDASÁGUNK VÉDELME ÉRDEKÉBEN A FÉKEK ÉS EGYENSÚLYOK RENDSZERÉBE SZINTE SEMMILYEN HAZÁNKAT, GAZDASÁGUNKAT, EMBEREINKET VÉDŐ MECHANIZMUST NEM ÉPÍTETTÜNK BE. Úgy viselkedtünk, mint egy első bálozó kislány.

- A kárpótlás is magyarosra sikerült. Itt elsősorban az "össznépi javak" zétosztásáról volt (van) szó. Elvileg az államosítás, a kollektivizálás hatásait csinálták vissza. De a mai napig tartó ellentmondásokkal , tulajdoni rendezettlenséggel valósították meg. ( Pl. a nagyvállalati dolgozók joga?! sérelmezték, hogy az általuk társadalmi munkában épített nyaralók, sportpályák kultúrházak stb. elkótyavetyélésénél ők miért nem lettek kárpótolva. ) Már akkor jelentős lehetőségek voltak az "ügyeskedésre", a kárpótlási jegyek nem voltak sorszámozva, a beváltott kárpótlási jegyet egy 3 tagú bizottság égette el (?) a szeméttelepen és még sorolhtnám. A kárpótlás szinte szabad rablássá vált.

- A rendszerváltás gazdasági hatásairól még nem olvastam reális összefoglaló jelentést. Véleményem szerint a magyar gazdaság legalább akkora vaszteségeket szenvedett, mint a II. világháborúban, csak most mi magunk tettük tönkre gazdaságunkat. Az éppen hatalmon lévő politikai garnítúra statisztikákkal igyekezett, igyekszik igazolni, hogy milyen fejlődést ért el. Az összehasonlítás bázisát természetesen mindig az adott igénynek megfelelően választják ki. (Talán Churchill mondta : én annak a statisztikának hiszek amit magam hamisítottam) Azonaban vannak fix pontok amihez érdemes viszonyítani 1) a 45 höz, vagy 56-hoz viszonyítva mennyit fejlődött a gazdaság 29 év alatt és ezt kellene össze hasonlítani a 89-től  eltelt időszak fejlődésével. Hány lakást adtak át a boldog 70 -es években és hány lakás készül most (20-25%-), Állatállomány alakulása (fajtánként 20, 25, 40 és 50% a jelenlegi.) Öntözött területek aránya. Hány új gyerektábort adtak át. (nem a régi elkeresztelése útján).. Sorolhatnám az alapadatokat de minek. (Bármely összhasonlításban renszerváltó értelmiségünk nagyon leszerepelt.)

- A társadalom alapját a reál gazdaság adja. Ez termeli meg az eloszható javakat. Sajnos ezzel foglalkoztak, foglalkoznak a legkevesebbet (kivéve, ha el kell, vagy lehet privatizálni) A felépítményről  arról van véleményük, ugyancsak van az igazságos elosztásról (ez természetesen relatív) demokráciáról, bizonyos jogokról, értékrendekről de arról sem eddig, sem mostanában nem esik szó hogyan lehetne több elosztható javat előállítani. /Az úniós támogatások és a külfödön dolgozó magyrok hazautalt pénzei nélkül országunk teljesítménye erősen negatív lenne, melyen nem segít a régi iőket idéző pakáthíretésk tönege sem/

- A politikai diskurzusok, viták, érvelések szinte kivétel nélkül a demokráciáról, az  értékrendekről, emberi jogokról, a fékek  és egyensúlyok rendszeréről szólnak.

Kezdjük a fékek és ellensúlyok rendszeréről. Ez valójában NEMZETI KERETEK KÖZÖTT különböző mértékben működik is a demokráciákban, azonban ma egy globalizált világban élünk, a multinacionális tőke - a digitális forradalomnak köszönhetően - szinte fénysebességgel tud áramlani azokra a helyekre ahol nagyobb profitot remél. Ott nincs tekintettel, se a fékek és egyensúlyok rendszerére, se a nemzetgazdaságokra, se a környezet védelmére. Ha a terjeszkedését akadályozza valami, netán működését lehetetlenné teszi bármi, mindent megtesz, hogy ezt az akadályt elhárítsa, legtöbbször a pénz szabad áramlását is biztosító demokratikus elvek eszmék nevében. (A számos példa közül talán Kadhafi rendszerének megdöntése a legjobb. Kadhafi diktatúrája egy jóléti, magas életszínvonalat biztosító államot hozott létre, de nem engedte be a multikat. A profitot nem tudták kiszivattyúzni, az a nemzetállam keretén belül maradt. Hatalmas aranykészleteket halmoztak fel és itt követtek el egy hibás lépést : Kadhafi szeretett volna - az afrikai államokkal közösen - egy afrikai valutát létrehozni, melyhez az arany fedezetet, az általuk felhalmozott készlet biztosította volna. Ez már kiverte a biztosítékot a "globál-tőke" urainál. A tőkevezérelt politikai elit a szokásos megoldáshoz folyamodott.. meg kell szüntetni ezt a diktatúrát, hisz Líbia népe is megérdemli, hogy demokráciában éljen. Líbiát lebombázták, az ország  polgárháborúba szegénységbe sűllyedt,  térség destabilizálódott, melynek hatásait Európa ma is szenvedi. A diktatúra csak addig csípi a globáltőke szemét amíg az számára nem hoz hasznot. Az uralkodói tulajdonban lévő Szaudarábiában nyomai sincsenek a ny-i típusú emberi jogoknak, aki ilyet hangoztat azt kivégzik. A demokrácia európai értelmezése ismeretlen fogalom, mégis az USA legjobb szövetségese a térségben, hiszen száz-milliárdokér vesz fegyvereket az USA-tól ezzel jelentős hasznot biztosít az igen erős fegyver lobby-nak... Az afganisztáni béke misszió mögött is komoly érdekek húzódnak, 1000 milliárdos ásványkincs az afgán hegyekben. Bárkit támogatnak aki az ő érdekeiket jelenlétüket támogatja..)

Beszélünk az egészséges, tiszta környezethez való jogról, azonban úgy teszünk mint aki úgy takarít portáján, hogy a szemetet a másik kertjébe szórja. ( EU- ba való belépésünk után, ha jól emlékszem osztrák ügyeskedők a vegyes szemetüket bálázva Magyarországra szállították és félreeső tanyákon rakták le. Ez folyik globális méretekben is. A fejlett ipari társadalmak ontják az elektromos és elektronikai hulladékot, melyet folyamatosan szállítanak Afrikába és Indiába. Itt egészség és környezet károsító primitív módszerekkel termeki ki a helyi lakosság a hasznosítható alapanyagokat, miközben környezetüket teljesen tönkre teszik, az ott dolgozó gyerekek szervezete 14 éves korukra olyan mint egy öreg emberé.....  A gázolaj környezet szennyező... térjünk át a bió olajokra.. a zöld lobbi segítségével megindult a pálmaolaj termelés. Az olajpálma ültetvények részére egyre gyosabb ütemben vágják ki az őserdőket, mely a föld tüdeje. Állatfajok pusztulnak ki, mivel élőhelyüket elveszik. Az emberi jogok, a tulajdonhoz való jog a multinacionális tőkével szemben ismeretlen. A helyi lakosokat a már ismert módszerekkel fosztják meg ősi földjeiktől. Ezzel a "zöld" tevékenységgel hajtják végre az egyik legnagyobb környezet pusztítást.

AMÍG A FEJLETT VILÁG RÉSZÉRŐL VAN KERESLET, AMÍG A FÉKEK ÉS EGYENSÚLYOK RENDSZERÉT CSAK NEMZETÁLLAM SZINTEN KÉRIK SZÁMON (ALKALMAZZÁK) a globáltőke megteremti azokat a feltételeket, mellyel maximális profitot érhat el.

 

Mint láthatjuk a világ nem fehér és fekete. Ebbe a sokszínű zavaros összetett világunkban van egy biztos támpont az ÉRDEK . Ez a mozgató rúgó. Ezt a magyar érdekeket, hazánk érdekeit kellet volna kellene minden döntésnél figyelembe venni. (Itt most nem a mellüket féltéglával verő magyarkodókra gondolok) Nem járható az az út, hogy a közösen kialakított játékszbályok megváltoztatására fordítunk hatalmas energiákat, helyette a játékszabályok keretei között kell a számunkra legjobb lehetőségeket, megtalálni, megteremteni . Úgy néz ki egy jól működő demokráciánál, a beépített fékek és egyensúlyok renszerénél jelenleg nincs jobb modell. Azonban ez NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ, melyet érdekeink (nem egyéni érdekek) figyelembe vételével kell alkalmazni. //  Talán  vegyünk egy külföldi példát: Oroszországot az EU, a németek stb elitélik sok mindenért, embargóval sújtják. Németorezág azonban pragmatikus, előre helyezi - a játékszabályok keretei között _ a német érdekeket. Az ütközési zónaként szereplő Ukraj- nán át vezető gáz-kőolj ellátás számára nem biztonságos, ezért megépítette az északi áramlatot, sőt most kezdik épiteni a második távvezetéket. Itt újabb érdek ütközés lépett föl, hisz USA szeretné a cseppfolyósított palagázt Európába szállítani, kiszorítva innen az Orosz energiát...//

Rendszerváltó értelmiségünk többet foglalkozott ezzel az ESZKÖZZEL - közben elvi alapon egymással - , mint nemzetgazdaságunk valós érdekeivel, melynek alapja a reálgazdaság, mely előállítja, megtermeli az elosztható javakat. Sajnos majd 30 éves rendszerváltásunk vezető elitje - szinte kívétel nélkül - hibás lépések, döntések sorozatát követte el, nem tudott élni a lehetőségeivel, ezt a környező országok sokkal jobban oldották meg. Mi még mindig magas lovon ülve osszuk az észt, miközben folyamatosan  csúszunk egyre hátrább, romokban a jövőt biztosító oktatás,  a jelen munkaerejének egészségét biztosító egészségellátás és sajnos már előre látszik nyugdíjrendszerünk hosszú távon így nem tartható fenn.

A KÉRDÉS VÁLTOZATLAN : KI SZÚRTA EL A RENDSZERVÁLTÁST ??

MI MAGYAROK, MERT OLYAN VEZETŐKET VÁLASZTOTTUNK AKIK AZ ADOTT LEHETŐSÉGEK KÖZÖTT NEM TALÁLTÁK  A MEGFELELŐ UTAT.

SAJNOS MA SEM ERRŐL SZÓL A POLITIKA.

 

 

 

ÍRÁSOMAT ELOLVSVA SOKAN AZT GONOLHATJÁK SORSUNK ELEVE ELRENDELTETETT.  A GLOBÁL TŐKE, MINT AZ ÚJ GYARMATOSÍTÁS BEVÁLT, HATÉKONY ESZKÖZE MINDENT MEGHATÁROZ.. JÖVŐNKET IS.

 EZ KISHITŰSÉG ! HA,  BÁRMELY NEMZET TUDJA HOGY MIT AKAR ÉS EBBEN KONSZENZUSRA JUTNAK, MEG TALÁLHATJA AZ UTAT  - AZ ADOTT KÜLSŐ FELTÉTELEK KÖZÖTT - ÉRDEKEI ÉRVÉNYSÍTÉSÉHEZ, GAZDASÁGA, NÉPE BOLDOGULÁSÁHOZ. HA AZ ÉPPEN HATALMON LÉVŐ ELIT CSUPÁN MAGÁVAL ÉS CSATLÓSAIVAL , AZOK JÓLÉTÉVEL FOGLALKOZIK, A TÖBBINEK CSAK A MINDENT ÁTSZÖVŐ PROPAGANDA JUT, AKKOR ORSZÁGUNK CSAK A PROPAGANDA SZINTJÉN FOG JÓLÉTET BIZTOSÍTANI.

 

folyt köv.  

addig egy ki olvasmány, néhány éve írtam : "rendszerváltásról másként. hupont.hu. , országépítés.hupont.hu.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 1
Heti: 5
Havi: 49
Össz.: 3 314

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Ki szúrta el a rendszerváltást?
KIK SZÚRTÁK EL A RENDSZERVÁLTÁST ? - © 2008 - 2018 - elszurtuk.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »